ช่องทางติดต่อ

จังหวัดที่เปิดบริการ:
จังหวัดสงขลา
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานพื้นที่รับบริการ
อำเภอสะเดา
Burussagorn S'Tik
เบอร์โทร 0618646595
อัจฉรา จงบูรณสิทธิ์
เบอร์โทร 089-7358219
จันจิรา เจนพิทักษ์
เบอร์โทร 0896567599
อำเภอหาดใหญ่
สุกัญญา เปรี้ยวกระโทก
เบอร์โทร 0648029913
นรภัทรพิมล ว่องสิริโรจน์
เบอร์โทร 0813683908
อำเภอเมืองสงขลา
นายพิชิต ถีราวุฒิ
เบอร์โทร 0825484029
Namphon Sangking
เบอร์โทร 0895956093
อภิญญา ชนะโชติ
เบอร์โทร 0872924430
ภิรมย์ เตชะโต
เบอร์โทร 0846296697
ฐิติกาญจน์ ตรีแสน
เบอร์โทร 0922426393
ถาวรีย์ บุญฤทธิ์
เบอร์โทร 0637935865
เสาวนีย์ คงประโชติ
เบอร์โทร 0926085541
ติดต่อสำนักงาน :
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โทร. 074-221-286, 086-489-2086