เคาะปอด

เคาะปอด

การเคาะปอด การจัดท่าก่อนเคาะปอด การตบเบาๆ ด้วยอุ้งมือ
- ทำการเคาะได้ตลอดเวลา ห้ามเคาะปอดใน 2 ชั่วโมงแรกหลังให้อาหาร หรือในช่วงที่ผู้ป่วยหลับสนิท (กรณีผู้ป่วยรู้สึกตัวดี)
- จัดท่าก่อนเคาะปอดทั้งท่าตะแคงขวา-ซ้าย หัวต่ำ หรือหัวสูง
- เคาะปอดด้วยการตบเบาๆด้วยอุ้งมือแล้วตามด้วยการดูดเสมหะทันที่