พาขึ้นลงจากเตียง/นั่งรถเข็น

พาขึ้นลงจากเตียง/นั่งรถเข็น

ช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายจากเตียงหรือรถเข็นนั่ง โดยเข้าช่วยข้างที่ร่างการอ่อนแรงหรือมีปัญหา และให้ใช้ข้างที่แข็งแรงในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะต้องทำอย่างระมัดระวังและกระตุ้นให้เกิดการช่วยตัวเองให้มากที่สุด
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากเตียงไปรถเข็นนั่ง
1. วางรถเข็นข้างด้านปกติ (เมื่ออยู่ในท่านั่ง) ทำมุม 45 องศากับขอบเตียง
2. ล็อคล้อรถเข็นและพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้น ให้ผู้ป่วยใช้ขาข้างปกติช้อนขาข้างอ่อนแรง ลุกขึ้นโดยเหวี่ยงขาทั้งสองมานั่งห้อยเท้าที่ขอบเตียง
3. ขยับรถเข็นเข้าใกล้ผู้ป่วย ผู้ดูแลยืนอยู่ข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วย มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย
4. จากนั้นผู้ป่วยขยับตัวเข้าใกล้รถเข็นใช้มือข้างที่ปกติจับที่วางแขนของรถเข็นด้านที่อยู่ไกลตัวแล้วลุกขึ้นยืน ค่อยๆ หมุนตัวลงไปนั่งในรถเข็น

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากรถเข็นนั่งไปที่เตียง
1. วางรถเข็นด้านข้างปกติของผู้ป่วยทำมุม 45 องศากับขอบเตียง ล็อคล้อรถเข็นแล้วนำเท้าผู้ป่วยวางบนพื้น พร้อมกับพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้น
2. ผู้ดูแลยืนข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วย มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ปกติจับที่วางแขนของรถเข็นหรือจับที่ขอบเตียงพร้อมกับดันตัวลุกขึ้นยืน
3. ให้ผู้ป่วยค่อย ๆ หมุนตัวลงนั่งบนขอบเตียง จัดให้อยู่ในท่านั่งห้อยเท้าที่ขอบเตียง หรือให้นอนลงบนเตียงแล้วแต่กรณี
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากรถเข็นนั่งไปเก้าอี้
1. นำรถเข็นที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ตั้งทำมุม 90 องศากับเก้าอี้ โดยให้ด้านปกติของผู้ป่วยอยู่ชิดกับเก้าอี้
2. ให้ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ปกติจับที่วางแขนของเก้าอี้ด้านที่อยู่ใกล้ตัว แล้วลุกขึ้นยืน
3. ให้ผู้ป่วยใช้มือข้างปกติเปลี่ยนมาจับที่วางแขนของเก้าอี้ด้านที่อยู่ไกลตัว
4. ให้ผู้ป่วยก้าวเท้าข้างปกติไปข้างหน้าหนึ่งก้าว แล้วค่อยๆหมุนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ ถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้ด้วยตนเองคนเดียว ให้ช่วยเหลือโดยยืนอยู่ข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วย มือจับเข็มขัดหรือสายคาดเอวทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากเก้าอี้ไปรถเข็นนั่ง
1. นำรถเข็นตั้งทำมุม 90 องศากับเก้าอี้ โดยให้รถเข็นอยู่ทางด้านที่ปกติของผู้ป่วย
2. ให้ผู้ป่วยใช้มือข้างปกติจับที่วางแขนของรถเข็นด้านที่อยู่ไกลตัว แล้วลุกขึ้นยืน
3. ให้ผู้ป่วยก้าวเท้าข้างปกติไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วค่อยๆ หมุนตัวลงนั่งบนรถเข็น เมื่อผู้ป่วยนั่งเรียบร้อยแล้ว ให้ดันที่วางเท้าของรถเข็นลง พร้อมกับวางเท้าผู้ป่วยลงบนที่วางเท้า