พูดคุยเป็นเพื่อน/ช่วยเหลือทั่วไป

พูดคุยเป็นเพื่อน/ช่วยเหลือทั่วไป

การพูดคุย ปฏิสัมพันธ์ และช่วยเหลือกิจวัตประจำวันของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมคุณค่าของผู้ป่วยและป้องกันภาวะซึมเศร้า
1) ประเมินภาวะซึมเศร้าหรือพลังใจของผู้ป่วย โดยทำความเข้าใจกับแบบประเมินที่จะใช้ เช่น แบบประเมิน 2Q หรือ RQ
2) หากประเมินแล้วพบว่า 2Q มากกว่า 0 และ RQ น้อยกว่า 15 ถือว่ามีความเสี่ยงให้ปรึกษาญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล เพื่อเข้าปรึกษาหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
3) ในการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันนั้น ควรจัดให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเอื้อต่อการหยิบจับใช้งาน อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงมั่นคง และกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
4) ในการสื่อสารกับผู้ป่วยให้ชวนพูดคุยบ่อย ๆ และรับฟังเรื่องราวที่ผู้ป่วยพูดอย่างตั้งใจ ไม่กล่าวตำหนิเมื่อมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรืออารมณ์แปรปรวน แต่ควรใช้การอธิบายเหตุผลแทนการกล่าวตำหนิ